Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre  
Novosti arrow Novosti arrow Poslovnik o radu Skupštine
Poslovnik o radu Skupštine Ispis E-mail
Subota, 11 Ožujak 2006
Temeljem odluke Skupštine Nacionalne Zajednice Bošnjaka Istre (u daljnjem tekstu NZBI) od 11.03.2006. godine donosi se :
 

POSLOVNIK

o radu Skupštine Nacionalne Zajednice Bošnjaka Istre
 


I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Skupštine ureduje se način rada i odlučivanja Skupštine NZBI.

Članak 2.
 
Odredbe ovog Poslovnika obvezujuće su za sve članove Skupštine.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se i na druge osobe koje prisustvuju ili sudjeluju u radu
Skupštine bez prava odlučivanja.

II. IZBOR TIJELA SKUPŠTINE

Članak 3.

Skupština saziva odbor NZBI.
Predsjednik ili potpredsjednik odbora NZBI otvara saziv skupštine, utvrđuje kvorum i predlaže predsjedavajućeg i članove Radnog predsjedništva Skupštine.

Članak 4.
 
Skupština ima Radno predsjedništvo od četiri č1ana i predsjedavajućeg Skupštine. Na prijedlog predsjedavajućeg Skupština bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
 

III. RAD SKUPŠTINE

Članak 5.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako sazivu prisustvuje natpolovična većina članova iz Istre.

Članak 6.

Saziv Skupštine, na kojem se donose pravovaljane odluke iz nadležnosti Skupštine, javan je. Ako postoji razlog i zahtjev, Skupština može odlučiti da 0 dijelu saziva isključi javnost.

Članak 7.

Predsjedavajući utvrđuje promjenu broja prisutnih članova Skupštine, ako do toga dođe u tijeku saziva Skupštine.

Članak 8.

Rad Skupštine teče po pojedinim točkama dnevnog reda, na način da određeni izvjestitelj za svaku točku ukratko izloži i obrazloži predmet, odnosno točku dnevnog reda.
Rasprava pojedinog sudionika traje tri minuta a predsjedavajući je dužan upozoriti svakog sudionika na prekoračenje odobrenog mu vremena za raspravu.

Članak 9.

Član Skupštine ili drugi sudionik u raspravi, kad želi raspravljati, mora prethodno zatražiti riječ. za riječ se prijavljuje kada predsjedavajući objavi da je rasprava otvorena. Predsjedavajući daje riječ po redu prijave. 0 istom pitanju, odnosno točki dnevnog reda, isti sudionik može govoriti samo jednom, ali mu predsjedavajući može dopustiti i ponovno izlaganje, ako ocijeni da će ono doprinijeti boljem raspravljanju određenog pitanja.

Članak 10.

Nitko ne smije prekinuti sudionika u raspravi i istome upadati u riječ.
Predsjedavajući može, kada to ocijeni potrebnim, skrenuti pozornost diskutantu da se drži određene točke dnevnog reda.

Članak 11.

Nakon završetka izlaganja svih prijavljenih sudionika, predsjedavajući utvrđuje da je rasprava zaključena i stavlja zaključke na glasovanje.

Članak 12.

Skupština svoje odluke i zaključke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova. Glasovanje je javno: izjašnjavanjem «ZA» ili «PROTIV».
Predsjedavajući Skupštine evidentira i utvrđuje broj glasova «ZA» ili «PROTIV», a rezultate potvrđuje Verifikacijska komisija.

Članak 13.

Izbor dužnosnika tijela NZBI vrši se javnim glasovanjem, ukoliko Skupština ne odredi
drugačije. Prijedlog za izbor dužnosnika i članova tijela daje Odbor NZBI, uz prethodno dobiven pristanak svakog predloženog kandidata. Svaki predloženi kandidat mora imati prethodnu suglasnost iz svog ogranka ili grada iz kojeg dolazi.

Članak 14.

Ukoliko je predloženo više kandidata od broja koji se bira, birat će se onaj kandidat koji dobije više glasova prisutnih članova.

IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDAVAJUĆEG

Članak 15.

Predsjedavajući vodi Skupštinu, brine se 0 održavanju rada Skupštine i zaključuje Skupštinu. U vođenju Skupštine predsjedavajući:
 
- brine da se rad Skupštine odvija po dnevnom redu

- daje članovima i prisu1nim gostima na Skupštini riječ i usmjerava tijek rasprave u skladu s utvrđenim dnevnim redom

- brine 0 pravi1ima oblikovanju donesenih od1uka i zaključaka, te potpisuje akte koje donosi Skupština.

 

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE

Članak 16.

Član Skupštine ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom o udrugama, Statutom NZBI i ovim
Poslovnikom.

Članak 17.
 
Član Skupštine ima pravo prisustvovati Skupštini i sudjelovati u raspravama i odlučivanju.

Članak 18.

Članovi Skupštine imaju pravo, prilikom utvrđivanja dnevnog reda, na samoj Skupštini predlagati izmjene i dopune dnevnog reda.
Članovi Skupštine imaju pravo raspravljati o svim pitanjima vezanim uz dnevni red.

VI. ODRŽAVANJE REDA NA SKUPŠTINI

Članak 19.
 
Zbog povrede rada Skupštine mogu se članovima i ostalim prisutnim izreći sljedeće mjere.
- opomene
- oduzimanje riječi -udaljavanje sa Skupštine

Mjere opomene izriče Predsjedavajući a mjere oduzimanja riječi i udaljavanja sa Skupštine Radno predsjedništvo.

Članak 20.
 
Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red na Skupštini. Oduzimanje riječi izriče se osobi koja izlaganjem ili na drugi način izaziva sudionike Skupštine.
Udaljavanje sa Skupštine se izriče osobi koja grubo ometa rad Skupštine.
Osoba koja je udaljena sa Skupštine, dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se održava
Skupština.
Predsjedavajući će nastaviti sa radom Skupštine, tek kada izrečena mjera bude izvršena.
Sve se izrečene mjere unose u zapisnik.

VII. ZAPISNIK SKUPŠTINE

Članak 21.

0 radu Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu Skupštine, o prijedlozima iznesenim na Skupštini, o
sudjelovanju u raspravi, te o usvojenim odlukama.
U zapisnik se unose rezultati glasovanja po pojedinim pitanjima.
Zapisnik potvrđuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar, a ovjeravaju ga dva ovjerovitelja.

Članak 22.

Na temelju Zapisnika izrađuju se odluke i zaključci Skupštine.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se trenutkom usvajanja na Skupštini.

Zadnja Promjena ( Utorak, 12 Rujan 2006 )
 
« Prethodna   Sljedeća »